4 Contoh Pidato Bhs Jawa Perpisahan Kls 6 Dalam Berbagai Tema

4 Contoh Pidato Bhs Jawa Perpisahan Kls 6 Dalam Berbagai Tema

Pidato bhs jawa perpisahan kls 6 dapat di ungkapkan dalam berbagai bahasa, salah satunya adalah bahasa Jawa. Berpidato pada saat acara perpisahan memang merupakan suatu momen yang tak bisa terlewatkan. Namun tak banyak dari mereka yang masih kebingungan untuk mencari tema dan isi dari pidatonya sendiri, terutama bagi mereka yang masih duduk di bangku sd.

Nah, jika kamu adalah salah satu dari seseorang tersebut maka 4 contoh pidato bhs jawa perpisahan kls 6 di bawah ini akan membantumu.

4 Contoh Pidato Bhs Jawa Perpisahan Kls 6

Pidato dalam bahasa Jawa disebut dengan Sesorah. Sesorah merupakan salah satu jenis pidato menggunakan bahasa Jawa yang banyak digunakan di wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Dalam pidato bahasa Jawa biasanya yang digunakan adalah bahasa yang baik atau yang disebut bahasa sopan. Pidato yang bisa disampaikan dalam bahasa jawa juga bisa mencakup banyak tema yang sangat cocok bagi kamu yang sedang mencari pidato perpisahan bahasa jawa untuk kelas 6.

1.      Contoh Pidato Bhs Jawa Perpisahan Kls 6 Tema Guru

Assalamualaikum Wr. Wb.

Dhumateng Bapak Kepala Sekolah ingkang satuhu kinurmatan, Bapak/Ibu Dewan Guru sarta para staf saha siswa ingkang kula tresnani wonten ing SDN Harapan Bangsa. Mboten kesupen dhumateng para tamu undangan ingkang sampun ngluangaken wekdal rawuh wonten ing adicara dinten menika, inggih menika pengetan dinten Guru tanggal 25 November.

Langkung rumiyin sumangga kita aturaken puja lan puji syukur dhumateng ngarsanipun Allah SWT ingkang sampun paring rahmat saha hidayahipun dhumateng kita sedaya, saengga ing kalodhangan menika kita saged makempal saperlu mengeti dinten guru.

Para rawuh ingkang kinurmatan, kita mangertos bilih ing Indonesia kurikulum lan sistem pendidikan asring owah-owahan saben taun. Yen dibandhingake karo negara liya, mbok menawa sistem pendidikan ing negara kita isih adoh saka sing dikarepake.

Nanging, Indonesia sugih banget karo tenaga pengajar sing ora bosen-bosen ngajari anak-anak bangsa sing muga-muga bisa dadi wong sing migunani kanggo bangsa ing tembe. Para rawuh ingkang kinurmatan, wonten ing dinten guru punika kula badhe ngaturaken kesan saha seratan saking wekdal kula minangka guru utawi tenaga pengajar.

Pramila ing dinten ingkang dipunagung-agungaken punika, sumangga kita sesarengan njagi tali persaudaraan kaliyan rekan-rekan guru lan para siswa. Amargi sampun mangertos, taksih kathah guru ingkang dereng mangertos kawontenan siswa kanthi cara mulang saha ilmu ingkang kita paringaken.

Awit saking menika, kula minangka wakil saking sedaya guru SDN Harapan Bangsa ngaturaken sugeng tanggap warsa Hari Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI). Mugi-mugi ilmu lan amal ingkang kita paringaken dumateng anak-anak bangsa dipunberkahi dening Allah SWT. Mbok bilih namung menika pidato singkat ingkang saged kula aturaken, menawi wonten lepat nyuwun pangapunten.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

2.      Contoh Pidato Bhs Jawa Perpisahan Kls 6 Tema Lingkungan

Assalamualaikum Wr. Wb.

Langkung rumiyin sumangga kita ngaturaken puji syukur dhumateng ngarsanipun Allah SWT ingkang sampun paring rizki ingkang kathah dhumateng kita sedaya. Mboten kesupen sholawat saha salam dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, keluarga, sahabat, bahkan kita sebagai umatipun.

Para rawuh ingkang minulya,

Ing kalodhangan iki aku arep ngomong babagan pentinge njaga lingkungan ing sekolah. Amarga masalah lingkungan wis dadi masalah ing kabeh negara. Dadi, njaga wis dadi tanggung jawab bebarengan. Njaga lingkungan ora mung kanggo njaga karesikan. Luwih saka iku, sampeyan bisa njaga lingkungan kanthi nandur tanduran ing sekitar sekolah, ngirit banyu, lan nyoba nyuda panggunaan plastik.

Dadi kenapa iki kudu ditindakake ing lingkungan sekolah? Amarga, sekolah minangka lembaga pendidikan kudu dadi papan sing paling dhisik kanggo nuwuhake pakulinan njaga lingkungan.

Para rawuh ingkang minulya,

Prekara-prekara sing dakkandhakake ing ndhuwur, kayata nandur tanduran, ngirit banyu, lan nyuda panggunaan plastik yaiku barang cilik. Nanging percayaa, kegiatan cilik bakal duwe pengaruh gedhe yen ditindakake bebarengan lan dadi pakulinan. Muga-muga kegiatan positif ing sekolah uga bisa digawa mulih, supaya kegiatan pelestarian lingkungan bisa terus ditindakake.

Inggih prayogi menawi kita saged mangaruhi sedherek-sedherek, tiyang sepuh saha kanca-kanca wonten ing griya supados saged gotong royong kangge njaga lingkungan. Mekaten pidato lingkungan ingkang kula aturaken babagan pentinge njaga lingkungan sekolah. Sanadyan cekak, muga-muga bisa migunani.

Matur nuwun kawigatosanipun.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

3.      Contoh Pidato Bhs Jawa Perpisahan Kls 6 Tema Ibu

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji syukur kita aturaken dhumateng ngarsanipun Allah SWT amargi kita sedaya taksih pinaringan kesempatan saged makempal wonten ing adicara menika. Puji syukur kita aturaken dhumateng ngarsanipun Gusti amargi kita sedaya taksih pinaringan kesehatan badan, saengga kita sedaya saged silaturahmi.

Kanca-kanca saha para rawuh ingkang kinabekten dening Allah SWT, wonten ing kalodhangan menika kula badhe ngaturaken pidato singkat babagan piyantun ingkang tansah kita hormati wonten ing pagesangan kita inggih menika ibu.

Ibu-ibu nduwe peran sing penting lan akeh kontribusine ing urip kita, sanajan kita isih ana ing guwa-garba. Ibu wis mbobot sangang sasi lan kudu berjuang kanggo nglairake kita ing pain exruciated.

Nalika kita lair, ibu sing isih nandhang lara tanpa pamrih menehi kabeh katresnan lan perhatian marang kita, anak-anak sing ditresnani. Mula banjur ana paribasan, katresnane ibu iku langgeng lan mesthi ana benere paribasan mau. Ya, bener?

Saking perjuanganipun ibu kawit wonten ing guwa garba lan saksampunipun lair, ibu tansah ikhlas paring katresnan tanpa ngarep-arep wangsulan. Kejaba ora ngarep-arep, swarga sing kita ngarep-arep ing donya iki uga ana ing tlapakane ibu.

Mesthi wae kita ora bisa napsirake kanthi harfiah. Ananging tegesipun ibu menika pikantuk ganjaran ingkang ageng, saengga swarga wonten ing sangandhaping tapakipun, malah ridhanipun Allah ugi kaliyan ridhanipun ibu saha tiyang sepuhipun.

Pramila kita sedaya kedah solah bawa ingkang sae lan bekti dhumateng ibu ngantos dumugi pungkasaning gesang. Aja nganti kita dadi bocah sing ora manut amarga ora gelem nuruti apa sing diomongake ibu, utawa mung ora gelem nulungi ibu masalah rumah tangga.

Amarga kanthi bekti marang ibu lan wong tuwa, Allah bakal paring rahmat lan rahmat marang kita kabeh. Mekaten pidato singkat babagan ibu-ibu wekdal menika. Mugi-mugi kita sedaya pikantuk manfaat saking pidato ingkang kula aturaken.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

4.      Contoh Pidato Bhs Jawa Perpisahan Kls 6

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bapak/Ibu Kepala Sekolah saha Wakil ingkang kinurmatan. Ingkang kinurmatan Bapak/Ibu guru wali kelas 6 saha Bapak/Ibu wali murid ingkang kinurmatan, ojo lali dulur-dulurku, konco-konco kelas 6 kabeh.

Langkung rumiyin sumangga kita aturaken puja lan puji syukur dhumateng ngarsanipun Allah SWT, awit saking limpahan rahmat saha kanugrahanipun. Barokah ingkang tanpa wates dumateng kito sedoyo, sahinggo kito saget pinaringan sehat wal afiat. Keparenga kula, ing ngarsa panjenengan, ngaturaken sawetara tembung. Ora ateges aku paling apik, nanging aku mung makili kanca-kanca kelas 6 ing kene.

Ing kalodhangan menika keparenga ngaturaken agunging panuwun dhumateng Bapak saha Ibu guru sedaya. Maturnuwun bimbinganipun bapak-bapak, saget dados kados mekaten. Bisa maca, bisa nulis, bisa ngitung lan bisa sinau dadi murid sing sejati. Kita ora bakal lali jasa sampeyan ing saindhenging gesang kita.

Kanthi susah lan tanpa bosen, Bapak lan Ibu guru mbimbing kita. Tansah sabar karo tumindak kita sing kadang ngganggu. Kawulo nyuwun agunging pangaksama Bapak saha Ibu guru nyuwun agunging pangapunten menawi sampun nate nglarani manahipun Bapak saha Ibu guru sedaya.

Dhumateng rencang-rencang sedaya, menika dinten perpisahan kita wonten ing pawiyatan menika. Abot tenan. Saben dina kita tansah bebarengan. Dolanan, guyon, ngguyu.

Sanadyan ing dina iki kita pisah, ayo padha tetep njaga paseduluran ing salawas-lawase. Amarga sampeyan kabeh kanca sing paling apik. Dhumateng sedaya bapak ibu saha wali murid. Ing kene kita anak-anak sampeyan kanthi kabeh kaluwihan lan kekurangan ing kene.

Nuntun kita kanthi sabar lan tanpa leren. Kawula taksih luwe dhumateng tuntunan panjenengan. Kita isih ngelak tresnamu. Dididik supaya kita dadi anak sing bekti marang wong tuwa, agama, lan negara. Menawi mekaten ingkang saged kula aturaken ing mriki, kula pungkasi kanthi ngaturaken agunging panuwun.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Nah itulah dia beberapa Contoh pidato yang cocok bagi kamu yang sedang mencari pidato bhs jawa perpisahan kls 6. Tentu saja contoh pidato bhs jawa perpisahan kls 6 ini sangat cocok untuk menemani di kala acara perpisahan kelulusan khusunya di kelas 6.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *